Kansas Colleges Ranked by Highest Percent of Black Students

List of Colleges by Percent of Black Students

Below is a ranking of the 61 colleges in Kansas with the highest percent of black students. National American University Wichita tops the list with African Americans comprising 39% of the student population.

List of Kansas Colleges Ranked by Highest Percent of Black Students
School % Black
N

Wichita, KS

38.5%
N

Overland Park, KS

32.4%
B

Topeka, KS

28.1%
C

McPherson, KS

28.3%
D

Kansas City, KS

28.6%
V

Wichita, KS

28.5%
K

Kansas City, KS

25.0%
C

Coffeyville, KS

24.1%
B

Lenexa, KS

23.5%
I

Independence, KS

20.2%
B

Great Bend, KS

16.4%
B

Lindsborg, KS

15.9%
W

Wichita, KS

14.6%
B

North Newton, KS

13.3%
B

Salina, KS

13.7%
M

Olathe, KS

13.2%
C

Concordia, KS

12.3%
B

Haviland, KS

12.4%
H

Highland, KS

13.0%
O

Ottawa, KS

12.6%