Nebraska Public Colleges Ranked by Largest Enrollment

List of Public Colleges by Enrollment

Below is a ranking of the 14 public colleges in Nebraska with the largest enrollment of full and part time students. University of Nebraska Lincoln tops the list with a population of 25,820 students.

List of Nebraska Public Colleges Ranked by Largest Enrollment
School Enrollment
N

Lincoln, NE

25,820
N

Omaha, NE

15,431
M

Omaha, NE

14,913
S

Lincoln, NE

9,240
C

Grand Island, NE

6,354
N

Kearney, NE

6,327
N

Norfolk, NE

5,016
W

Wayne, NE

3,633
C

Chadron, NE

2,448
M

North Platte, NE

2,216
P

Peru, NE

2,114
W

Scottsbluff, NE

1,825
N

Curtis, NE

335
N

Macy, NE

200