Kansas Colleges Ranked by Highest Percent of Asian Students

List of Colleges by Percent of Asian Students

List of Kansas Colleges Ranked by Highest Percent of Asian Students
College % Asian
B

Haviland, KS

0.4%
F

Fort Scott, KS

0.4%
H

Highland, KS

0.5%
H

Hutchinson, KS

0.7%
I

Independence, KS

0.5%
K

Salina, KS

0.4%
L

Parsons, KS

0.4%
M

Manhattan, KS

0.7%
M

McPherson, KS

0.6%
M

Olathe, KS

0.9%
N

Beloit, KS

0.8%
O

Ottawa, KS

0.6%
P

Pittsburg, KS

0.9%
P

Pratt, KS

0.7%
S

Leavenworth, KS

0.6%
S

Winfield, KS

0.6%
T

Hillsboro, KS

0.8%
P

Lawrence, KS

0.0%
W

Overland Park, Kansas

0.0%
V

Wichita, KS

0.0%